ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549
ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 2 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ 

          เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีชื่อว่า “นวรัตน์เนอสเซอรี่” โดยมี นางวิเลียน  วุฒิสาร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในขณะนั้นเป็นผู้ดูแล และได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ชื่อโรงเรียน “อนุบาลนวรัตน์” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 โดยมีดาบตำรวจไพรรัตน์ วุฒิสาร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและมีนางสาวจิราพร  แวงเลิศ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนสามัญ ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ จัดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 

ปีการศึกษา 2552  ได้มีการเปลี่ยนนายสุวิทย์  กาญจนกัณโห  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
                              นวรัตน์ และดำเนินการขยายระดับชั้นเรียน จากระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล 1-3  เป็นระดับ
                              ประถมศึกษา ในช่วงชั้นที่ 1-2  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนของโรงเรียนที่มี
                              คุณภาพ ทางคณะกรรมการโรงเรียนจึงตกลงทำการเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา
                              อนุบาล 1-3 ถึง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-2

ปีการศึกษา 2553 เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2555  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2556 ได้มีการสร้างสระว่ายน้ำ 2 สระ ขนาด 6x6 ม. และ 6x10 ม.  และเปิดสอนในระดับก่อนประถม
                             ศึกษา อนุบาล 1-3  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปลี่ยนนางวิเลียน วุฒิสาร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ และ
                             ดำเนินการขยายระดับชั้นเรียนจากระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  เป็น
                             ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3