ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ที่ตั้ง 179 หมู่ 2  ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร042-487204 โทรสาร 042-487204
e-mail Anubannawarat@gmail.com  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549       เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์   ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 2 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ   จังหวัดบึงกาฬ  
              ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งปีแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีชื่อว่า นวรัตน์เนอร์เซอรี่โดยมีนางวิเลียน  วุฒิสาร   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  เป็นผู้ดูแล และได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2549  โดยมีดาบตำรวจไพรรัตน์  วุฒิสาร  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มีนางสาวจิราพร  แวงเลิศเป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษาแรกเปิดสอนในหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล 1-3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  90  คน มีครูและพี่เลี้ยงทั้งหมด  8  คน  มีอาคารเรียน อยู่  1  อาคารจำนวน 4  ห้องเรียนอาคารอำนวยการ  1  อาคาร 
              ปีการศึกษา 2550    มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  180  คน มีครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด 15 คนได้ขยายอาคารเรียนเพิ่ม 1 อาคาร จำนวน 4 ห้องเรียน
              ปีการศึกษา 2551 ได้เปลี่ยนให้ดาบตำรวจไพรรัตน์ วุฒิสาร เป็นผู้อำนวยการ  และในปีเดียวกันผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะให้มีการขยายระดับชั้นเรียนจากระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3  เป็นระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง  ระดับประถมศึกษา ในช่วงชั้นที่ 1-2  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนของโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทางคณะกรรมการโรงเรียนจึงตกลงทำการเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3 ถึง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1  มีการก่อสร้างอาคารเพิ่ม อีก 2  อาคารโดยเป็นอาคารเรียน 1 อาคารจำนวน 4 ห้องเรียน  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  อาคาร มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 319  คน
              ปีการศึกษา 2552  ได้มีการเปลี่ยนนายสุวิทย์  กาญจนกัณโห  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
              ปีการศึกษา 2553 เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3  ถึง ระดับประถมศึกษา  ปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  491  คน มีจำนวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  32  คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  491  คน มีจำนวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  32  คน 
             ปีการศึกษา  2554 มีนักเรียนทั้งหมด 669  มีจำนวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด 40 คน  มีการก่อสร้างอาคารเพิ่ม อีก 1  อาคาร  โดยเป็นอาคารเรียน 1 อาคารจำนวน 5 ห้องเรียน 
              ปีการศึกษา  2554 มี จำนวนนักเรียนทั้งหมด  669  คน  มีจำนวนครู/ครูพี่เลี้ยงจำนวน  22 คน
              ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล1-3  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  686  คน  มีจำนวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  35  คน
              ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีการสร้างสระว่ายน้ำ 2 สระ ขนาด 6x6 ม. และ 6x10ม.  และเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  682 คน  มีจำนวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  27  คน
 
              ปีการศึกษา  2557  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  529  คน  มีจำนวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  35  คน
              ปีการศึกษา 2558  มี จำนวนนักเรียนทั้งหมด  496  คน  มีจำนวนครู/ครูพี่เลี้ยงจำนวน  35 คน
              ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ มีอาคารเรียนถาวร  จำนวน 4 หลัง รวม 25 ห้องเรียน  มีเนื้อที่  51 ไร่  เปิดทำการสอนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา   มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  582  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 38 คน