วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(Vision)

         “โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ส่งเสริมพัฒนาการเด่น  เน้นวิชาการเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล”


ปรัชญาโรงเรียน
 

         ปญฺญา  ปณฺฑิตํ  รตนํ   ปัญญาเป็นรัตนะของบัณฑิต


วิสัยทัศน์ / ปรัชญา