พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
1.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน นำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพได้มาตรฐานสากล
3.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนให้ดำเนินไปตามมาตรฐานสากล
4.พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายใส่ใจความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมชุมชนและองค์กรภายนอกให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
         นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีสุขภาพอนามัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี
มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง