ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปี พ.ศ.2549 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 90 คน
ปี พ.ศ.2550 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 180 คน
ปี พ.ศ.2551 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 319 คน
ปี พ.ศ.2552 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 319 คน
ปี พ.ศ.2553 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 491 คน
ปี พ.ศ.2554 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 669 คน
ปี พ.ศ.2555 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 686 คน
ปี พ.ศ.2556 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 682 คน
ปี พ.ศ.2557 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 529 คน
ปี พ.ศ.2558 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 582 คน
ปี พ.ศ.2559 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 582 คน
ปี พ.ศ.2560 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 668 คน
ปี พ.ศ.2561 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 790 คน
ปี พ.ศ.2562 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 756 คน
ปี พ.ศ.2563 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 618 คน