ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 146432
>แบบประเมิน 146349
>แผนผังความคิด 146702
>โครงงาน 146396
>ปฐมนิเทศ 146537
แผนการสอน
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 5 1
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 4 13709
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 3 13705
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 2 13703
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 1 13712
Coahcing Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 61472
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 20722