ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 146425
>แบบประเมิน 146344
>แผนผังความคิด 146696
>โครงงาน 146391
>ปฐมนิเทศ 146531
แผนการสอน
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 4 13697
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 3 13696
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 2 13696
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 1 13696
Coahcing Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 61459
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 20714