ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 146443
>แบบประเมิน 146351
>แผนผังความคิด 146706
>โครงงาน 146399
>ปฐมนิเทศ 146539
แผนการสอน
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 5 4
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 4 13711
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 3 13713
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 2 13705
>แผนการสอน Online ครั้งที่ 1 13717
Coahcing Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 61481
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
SAR ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 20731