ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.ไพรรัตน์ วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร แวงเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ กาญจนกัณโห
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา ชินคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 8 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน