คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิชญ์ชยา นามบุตร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0867905948

นางสาวนิตยา หารธงชัย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0997402065

นางสาวอารยา ธระเสนา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0934146926

นางลักขณา คุณศักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวทิพสุคนธ์ โคตรหานาม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0924809720