กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปภานัน ไชยพรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0800070595