กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจงวิวัฒน์ ผลกอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0650736427