คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวโชติกา ก้อนกั้น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0840642648

นางสาวชนาพร กลางแม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายเกียรติศักดิ์ อ่อนคูณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0801917170

นางสาวชนาพร วุฒิสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0991425809

นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0918693577

นางสาวภาณุมาศ ทองสว่าง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0901707060

นายจงวิวัฒน์ ผลกอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชณานิษฐ์ ราภูมี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0952614027

นางสาวกัญญาภรณ์ บุญเฉลียว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0623869533

นายวิศรุต เหมาะจูม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0955923844

นางสาวณัฎฐธิดา ชาติสุข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวลัดดา ชินคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0939830871

นางสาววนิดา ทองลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0926327485