คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวปภานัน ไชยพรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0843537128

นางสาวรัดดาพร อักษรทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0630100946

นางสาวมนัญญา ออทอลาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0803320149