หัวหน้าฝ่ายงานบริหารโรงเรียน

นางสาวภาณุมาศ ทองสว่าง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายงานบริหารโรงเรียน

นางสาวลัดดา ชินคำ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายงานบริหารโรงเรียน

นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี
หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายงานบริหารโรงเรียน

กาญจนา จันบุตรดี
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายงานบริหารโรงเรียน