กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกัญญาภรณ์ บุญเฉลียว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0814610419