คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.ไพรรัตน์ วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้จัดการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางวิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ พรมสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย มหาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายราวี กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางราวดี รักษาบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพสุคนธ์ โคตรหานาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา ชินคำ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู